Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu: www.ar-nabytek.cz

Sídlo:                                                     Písečná 291, 790 82 Písečná

IČ:                                                         03953769

DIČ:                                                       CZ7808224842

E-mail:                                                   info@ar-nabytek.cz

Telefonní kontakt:                                   +420 777 619 667

Kontaktní údaje prodávajícího:               Michal Drha

                                                            Písečná 291

                                                            790 82  Písečná

 

I.         Úvodní ustanovení

1.1      Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě AR-nábytek prostřednictvím webové adresy http://www.ar-nabytek.cz (dále jen "webové rozhraní obchodu) provozované prodávajícím. S obchodními podmínkami se kupující musí seznámit a musí s nimi při nákupu v obchodě souhlasit.

1.2      Obchodní podmínky vymezují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím při uzavření kupní smlouvy, dle podmínek AR-nábytku, se řídí právním řádem České republiky.

1.3      Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 40/1964 Sb. a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem zákonem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

II.     Uzavření kupní smlouvy - objednávka

2.1      Prostřednictvím elektronické objednávky může kupující koupit zboží od prodávajícího, kdy kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetí objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky bude prodávajícím  potvrzeno obratem na e-mail uvedený kupujícím při objednávce zboží. Kupující musí řádně vyplnit v objednávkovém formulář veškeré náležitosti potřebné k uskutečnění objednávky, která je závazná jak pro kupujícího tak i prodávajícího. Kupující uzavřením kupní smlouvy je upozorněn, že musí potvrdit seznámení s obchodními podmínkami, taktéž i s reklamačním řádem prodávajícího, a že s tímto bez připomínek souhlasí.

2.2       Zboží na fotografiích v internetovém obchodě prodávajícího je pouze informativní, neboť odstíny barevností se mohou lišit podle nastavení monitorů.

2.3        Zboží bude dodáno na místo-adresu kupujícího uvedenu v kontantním formuláři u objednávky zboží. Náklady vzniklé kupujícímu na telefonní hovory či internetové připojení v důsledku uzavření kupní smlouvy si hradí kupující sám.

2.4      Prodávající může objednávku zrušit, jestliže se již zboží nevyrábí nebo se změnila cena zboží. Prodávající má povinnost okamžitě kupujícího informovat a uzavřít dohodu o dalším postupu.

III.    Platební a dodací podmínky

3.1      Kupní cenu zboží může kupující uhradit bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. účtu: 177164174/0300. Do variabilního symbolu prodávající uvede číslo objednávky. Kupní cenu musí prodávající nejdříve uhradit, poté mu zboží bude doručeno.

3.2       Kupní cenu zboží lze platit prodávajícímu hotově - při převzetí zboží od dopravce, a to celou částku kupní ceny.

3.3       Způsob úhrady kupní ceny za zboží si kupující zvolí v objednávce.

3.4       Zboží dodáváme většinou v demontu, dodací lhůta je uvedena u každého zboží zvlášť a počítá se od potvrzení objednávky, kterou zašle prodávající. Den doručení zboží bude kupujícímu sdělen e-mailem, popř. telefonicky. Přepravce bude mít k dispozici telefonní číslo a v den doručení kupujícího ještě kontaktuje.

3.5       Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů vzniklých na jeho straně (zruší objednávku a zboží je již odeslané; není schopen zaplatit kupní cenu; nepřevezme si zboží na předem dohodnutém místě), je povinen zaplatit náklady na dopravu, či na opětovnou dopravu. Kupující je povinen si zboží řádně při převzetí prohlédnout, zkontrolovat, zda není zboží poškozeno, pokud je zboží poškozeno, sepíše se reklamace přímo s dopravcem.

3.6       Ceník dopravy zajištěnou dopravcem-prodávajícím (včetně DPH): 

  • cena zboží            od 1,-          -   2.000,-Kč              220,- Kč
  • cena zboží            od 2.001,-   -   5.000,- Kč              350,- Kč
  • cena zboží            od 5.001,-   -   10.000,- Kč              450,- Kč
  • cena zboží            od 10.001,-   -  20.000,-Kč              580,- Kč
  • cena zboží            od 20.001,- -  a více                      zdarma

           Zboží zaslané Českou poštou - dle tarifu skutečných poštovních poplatků (zasíláme dle uvážení prodávajícího).

IV.      Odstoupení od kupní smlouvy

4.1     Kupující bere na vědomí (dle ust. § 1837 OZ), že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2      Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstopit (ust. § 1829 odst. 1 OZ), a to do 14ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno na kontaktní adresu nebo na e-mail prodávajícího.

4.3      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouvy ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno zpět do 14ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy na kontaktní adresu prodávajícího a zboží musí být neopotřebené, nepoškozené, neznečištěné a je-li to možné v původním obalu.

4.4      Spolu s vráceným zbožím kupující přiloží kopii dodacího listu a faktury, jestliže byla vystavena, nebo jiný dokument, který prokáže koupi zboží od prodávajícího a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Písemné vyjádření musí obsahovat jméno, kontaktní adresu, telefon a e-mail kupujícího.

4.5      Prodávající si vyhrazuje právo ve lhůtě 10ti dnů přezkoumat vrácené zboží, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.6      Kupujícímu prodávající vrátí  peněžní prostředky, které od něj přijal na základě kupní smlouvy, a to do 14ti dnů od odstopení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem, jakým je od kupujícího přijal nebo způsobem, jaký kupující požadoval. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

4.7      Pokud kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

4.8      Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude kupujícím poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, nemá nárok na vrácení kupní ceny, ani na náklady na dodání zboží. Kupující je při zaslání zboží povinen zboží zabalit do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud zboží bude poškozeno či zničeno při přepravě z důvodu nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a ani náklady na dodání zboží.

4.9      Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

4.10    Než kupující zboží převezme, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.

V.        Reklamace

5.1      Záruční doba pro kupujícího je 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, nesprávně zacházení s výrobkem nebo jeho neodbornou montáž.

5.2      Uplatnění reklamace - kupujícímu se snažíme co nejvíce vyhovět. Na reklamaci má kupující právo v případě, že najde na zboží vadu. Uvedené rozměry výrobku se mohou lišit, i když jsou dány od výrobců. Odstíny moření a odstíny potahových látek ve vzorníku nemusí odpovídat barvám nastaveným ve Vašem počítači - monitoru. Barevná odlišnost dodaného zboží nemůže být důvodem k reklamaci a reklamace Vám nebude uznána.

5.3      Reklamaci zboží lze uplatnit u prodávajícího prostřednictvím e-mailu: info@ar-nabytek.cz. Na uvedený e-mail zašlete fotografie poškozeného výrobku a my Vás obratem budeme kontaktovat.

VI.       Osobní data a jejich ochrana

6.1      Osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky.

6.2      Osobní údaje slouží výhradně pro naši potřebu, nejsu předány žádné třetí straně, mimo přepravce, kterému jsou předány jen v rozsahu nutném k doručení zásilky.

6.3      Kupující si vyhrazuje právo na opravu osobních údajů a jejich odstranění z databáze prodávajícího.

 

Obchodní podmínky platí ode dne 1.6.2014.